ÁSZF

AZ AGRÁRMARKETING CENTRUM Np. KFT. 2017. ÉVI 

KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Agrármarketing Centrum Np. Kft. által szervezett kiállításokon való részvételre a Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet főtevékenységként végző gazdálkodó szervezetek jogosultak.

  1. I.                   JELENTKEZÉS MÓDJA

1.1.      A jelentkezés az erre a célra készült jelentkezési formanyomtatványon történik, amely a www.amc.hu weboldalról tölthető le. A jelentkezési lapot géppel kitöltve, cégszerűen aláírva és lepecsételve, elektronikus úton kell az azon megadott jelentkezési formanyomtatványon rögzített e-mail címre és határidőig eljuttatni.

1.2.      A kiállításokra az akvirálást az Agrármarketing Centrum Np. Kft. végzi.

1.3.      A jelentkezést az Agrármarketing Centrum Np. Kft. igazolja vissza e-mailben. A jelentkezés csak a visszaigazolással együtt érvényes. A jelentkezések a szabad helyek számától függően, elsősorban a jelentkezések beérkezésének sorrendjét, de szakmai szempontokat is figyelembe véve kerülnek elfogadásra.

1.4.      A határidő után beérkezett jelentkezéseket csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha rendelkezésre áll még szabad hely. Ebben az esetben a visszaigazolás a számlával együtt kerül kiküldésre.

1.5.      Ha a jelentkezőnek az Agrármarketing Centrum Np. Kft. felé lejárt tartozása van, jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.

  1. II.                RÉSZVÉTELI DÍJ

A részvételi díjra vonatkozó információkat az adott kiállításra, a részvételi felhívás és a jelentkezési lap tartalmazzák.

 

2.1.      A részvételi díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

-        Installáció a szükséges felszereltséggel a Résztvevő (maximum 2 fő) részére.

-        Egységes méretű standrészt, információs pultot, konyha- és raktárhasználatot Résztvevő részére.

-        Bemutató- és tároló helyet a termékek, illetve kiadványok elhelyezésére.

-        Résztvevő nevének és logójának feltüntetését az installáción.

 

2.2.      A részvételi díj az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza:

-        Résztvevő részére telefon, internet, illetve számítógép használatát.

-        Résztvevő részére étkezést, a Résztvevő által lebonyolítandó esetleges kóstoltatáshoz szükséges eszközöket.

-        Résztvevő kiadványainak, illetve árujának kiszállítását, valamint azoknak a kiállítás helyszínén történő őrzését.

-        Résztvevő kiutazásával, szállásával, kiküldetésével kapcsolatos költségek térítését.

  1. III.             FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1.      Az Agrármarketing Centrum Np. Kft. a részvételi díjról az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 55. § (2) bekezdése alapján a jelentkezés visszaigazolása után 8 napon belül kiállítja a számlát, amelyet  8 napon belül átutalással kell kiegyenlíteni.

3.2.      Résztvevő tudomásul veszi, hogy a részvételi díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésén túlmenően a 6:155.§ (2) bekezdése alapján a késedelembe esés időpontjától 40 EUR költségátalány megfizetésére is köteles. 

  1. IV.             LEMONDÁS

4.1.      Résztvevő tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt kiállítási részvétel utáni lemondás esetében a befizetett bruttó  részvételi díj teljes összegét az Agrármarketing Centrum Np. Kft. kötbér címén visszatartja.

 

4.2.      Amennyiben a lemondás időpontjáig a Résztvevő a részvételi díjat nem fizette meg, a részvételi díj összegéről az Agrármarketing Centrum Np. Kft. kötbér számlát állít ki, amelyet a számlán megadott határidőig kell kiegyenlíteni.

 

4.3.      Résztvevő tudomásul veszi, hogy lemondás nélkül a kiállítástól való távolmaradás esetén a Lemondó köteles az Agrármarketing Centrum Np. Kft. felmerült összes kárát megtéríteni az írásbeli fizetési felszólítás kézbesítésétől számított 8 napon belül. Az Agrármarketing Centrum Np. Kft. ez esetben jogosult a Lemondót 2 éves időtartamra kizárni a közösségi programjaiból.

 

  1. V.                RÉSZTVEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1.      Résztvevő vállalja, hogy az Agrármarketing Centrum Np. Kft-vel és a kiállítás szervezőjével az előkészítés során együttműködik, a szervezéshez esetlegesen szükséges meghívásoknak eleget tesz és a kijelölt határidőket betartja.

5.2.      Résztvevő elfogadja, hogy a kiállításon az elhelyezés korlátozott és a standkiosztás jogát az Agrármarketing Centrum Np. Kft. fenntartja.

5.3.      Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy az installáció falfelületén nincs lehetőség egyéni vállalati reklámanyagok elhelyezésére (Ez alól kivételt képez a faházas elhelyezés, ahol reklámanyagok a falfelület sérelme nélkül helyezhetők el.).

5.4.      Résztvevő tudomásul veszi, hogy csak abban az esetben hozhat saját, az installációba méretben és stílusban illeszkedő hűtőpultot, ha ezt az igényét a jelentkezési lapon előre jelezte, valamint erről egyeztetett az Agrármarketing Centrum Np. Kft. képviselőjével.

5.5.      Az Agrármarketing Centrum Np. Kft. kiállítóinak a kiállítás teljes ideje alatt lehetséges az árusítás. A kóstoltatáshoz, árusításhoz szükséges valamennyi engedély beszerzése a résztvevő feladata, felelőssége és költsége (210/2009 és 57/20 l0-es kormányrendelet).

5.6.      Résztvevő vállalja, hogy a saját szállítandó kiadványait, termékmintáit, promóciós anyagait legkésőbb az Agrármarketing Centrum Np. Kft. által megadott időpontig önállóan, saját költségén eljuttatja a saját kiállítási területére.

5.7.      Résztvevőnek saját költségén kell gondoskodnia a kiállítás zárását követően a megmaradt kiadványai, promóciós eszközei elszállításáról, megsemmisítéséről.

5.8.      Résztvevő tudomásul veszi, hogy kiállítói helyét további, a kiállításra hivatalosan be nem jelentkezett vállalattal nem oszthatja meg, azon kizárólag visszaigazolt résztvevő kiadványai, termékei és képviselői jelenhetnek meg.

5.9.       Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Agrármarketing Centrum Np. Kft. külföldi kiállításain kizárólag az „Egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról” szóló 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet 2. és 3. paragrafusában foglaltaknak megfelelő termékek bemutatásához, megjelenítéséhez, kóstoltatásához járul hozzá, illetve ezen jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő termékeket termelők és/vagy előállítók jelentkezését tudja elfogadni (a termékeken a jelölés megléte nem feltétel).

5.10.  Résztvevő vállalja, hogy kiküldött képviselője a kiállítás teljes nyitvatartási idejében a saját kiállítási területén tartózkodik.

5.11.  Résztvevő szavatolja, hogy a kiállításon az általa terjesztett kiadvány vagy más promóciós eszköz nem tartalmaz törvénysértő elemeket, nem sérti harmadik személyhez fűződő vagy szellemi alkotással kapcsolatos jogait. Ezen szabály megsértéséből eredő kártérítési, megtérítési igény felmerülése esetén teljes körű felelősséggel tartozik.

5.12.  Résztvevő vállalja, hogy az Agrármarketing Centrum Np. Kft. illetékes munkatársának rendelkezésére bocsátja a kiállítás standkatalógusához szükséges adatokat a kért határidőig.

5.13.  Résztvevő vállalja, hogy az Agrármarketing Centrum Np. Kft. által rendelkezésre bocsátott, átadott vagy a kiállítás zárását követően elektronikus úton kiküldött – a program hatékonyságmérését szolgáló – kérdőívet kitölti, és azt az abban megjelölt határidőre visszajuttatja az Agrármarketing Centrum Np. Kft. részére.

5.14.  Résztvevő vállalja, hogy a kiállításszervező házirendjét betartja, annak megsértéséért teljes körű felelősséget vállal.

5.15.  Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nemdohányzókat védő törvénynek megfelelően az Agrármarketing Centrum Np. Kft. valamennyi standján szigorúan tilos a dohányzás.

  1. VI.             EGYÉB FELTÉTELEK

Résztvevő a jelentkezési lap cégszerű aláírásával igazolja, hogy piacra jutást elősegítő támogatásra jogosult, azaz sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás alatt nem áll, adó, vám és egyéb köztartozása nincs.

6.1.      Amennyiben a Résztvevőnek a kiállításon való részvétele az Agrármarketing Centrum Np. Kft. vétkes magatartására visszavezethetően hiúsul meg, az Agrármarketing Centrum Np. Kft. nem követeli a részvételi díjat.

6.2.      Ha a kiállításon való részvétel egyik félnek sem felróható okból hiúsul meg, úgy mindkét félnek törekednie kell a keletkezett kár vagy költségek csökkentésére. Az ily módon el nem hárítható károkat, illetve a számára sem visszatérülő költségeket az Agrármarketing Centrum Np. Kft. nem téríti vissza a Résztvevőnek.

6.3.      Harmadik személy által okozott, vagy rá áthárítható kárt az Agrármarketing Centrum Np. Kft. akkor térít meg a Résztvevőnek, ha ez az összeg hozzá a károkozótól beérkezett.

6.4.      Amennyiben Résztvevő jelen szerződésben foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének nem tesz eleget, az Agrármarketing Centrum Np. Kft. jogosult Résztvevőt a megsértéstől számított maximum 2 évre kizárni minden rendezvényéről.

6.5.      Az Agrármarketing Centrum Np. Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Résztvevő ellen a kiállítás megkezdéséig bármely erre jogosult szerv (pl.: NAV, NÉBIH) elmarasztaló döntést hoz, úgy a kiállításon való megjelenésből kizárhatja. Ebben a nem várt esetben az Agrármarketing Centrum Np. Kft. a már megfizetett részvételi díjat meghiúsulási kötbér jogcímen jogosult visszatartani.

6.6.      Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban peren kívül békés úton, megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

6.7.      Az Agrármarketing Centrum Np. Kft. a részvételi feltételek változtatásának jogát fenntartja.